Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai chương trình phát triển vi mạch của Thành phố Hồ Chí Minh

with No Comments

Ngày 16/1/2015, Ban chỉ đạo Chương trình Phát triển vi mạch Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Vi mạch Bán dẫn Thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai Chương trình Phát triển vi mạch Thành phố Hồ Chí Minh (2012-2014). Ðến dự có Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trương Quang Khánh, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chi Minh Phan Thanh Bình và các đại biểu khác.

 

Sau 2 năm triển khai, từ con chip 8 bit đầu tiên, đến nay, nhiều sản phẩm công nghệ đã sử dụng bộ vi xử lý do Việt Nam thiết kế và sản xuất. Thành quả này góp phần khẳng định quyết tâm của TP. Hồ Chí Minh trong công cuộc phát triển công nghiệp bán dẫn vi mạch.

Sơ kết 2 năm triển khai phát triển ngành công nghiệp vi mạch

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị 2 năm sơ kết

 

Sau 2 năm triển khai chương trình phát triển vi mạch TP. Hồ Chí Minh (2012 – 2014), Thành phố đã đạt được một số kết quả trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực cho thiết kế vi mạch, xây dựng trung tâm thiết kế vi mạch tăng cường hợp tác quốc tế, những sản phẩm ứng dụng chip Việt đã được thương mại hóa thành công như chip SG – 8V1, bộ KIT DE – 8V1, khóa Container, thiết bị giám sát hành trình, điện kế điện tử, Modem thu thập dữ liệu DCM, hệ thống quản lý ứng dụng RFID, thiết bị giám sát và định vị nguồn phóng xạ…, các bộ, ngành TW đã xây dựng các cơ chế và chính sách nhằm hỗ trợ và thúc đẩy cho ngành vi mạch tuy còn non trẻ nhưng đầy tiềm năng, trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn của TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 16/1/2015, Ban ch? d?o Chuong trình Phát tri?n vi m?ch Thành ph? H? Chí Minh, S? Thông tin và Truy?n thông và H?i Vi m?ch Bán d?n Thành ph? t? ch?c H?i ngh? so k?t 2 nam tri?n khai Chuong trình Phát tri?n vi m?ch Thành ph? H? Chí Minh (2012-2014). Ð?n d? có B? tru?ng B? Khoa h?c và Công ngh? Nguy?n Quân, Th? tru?ng B? Qu?c phòng Truong Quang Khánh, Giám d?c Ð?i h?c Qu?c gia TP.H? Chí Minh Phan Thanh Bình…. Trong ?nh: B? tru?ng B? Khoa h?c và Công ngh? Nguy?n Quân phát bi?u t?i H?i ngh? Hoàng H?i-TTXVN

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân phát biểu tại hội nghị

 

Nguồn: