AHB Interrupt Controller

with No Comments

Giới thiệu

PE-INT-AHB là một IP điều khiển ngắt khả lập trình, tương thích với bus AMBA AHB. PE-INT-AHB hỗ trợ 2 loại yêu cầu ngắt: yêu cầu ngắt nhanh và yêu cầu ngắt thường. Đăc biệt, IP có thể kết nối trực tiếp với CPU để đáp ứng ngắt nhanh hơn và kết nối với những thiết bị xử lý ngắt tương đương để mở rộng số lượng nguồn ngắt.

INT32AHBdiagram

Đặc điểm chính

 • Tương thích AMBA AHB 2.0
 • Hỗ trợ từ 2 tới 32 nguồn ngắt thường (IRQ).
 • Hỗ trợ 1 tới 8 nguồn ngắt nhanh (FIQ).
 • Phân xử ưu tiên ngắt cố định (cùng mức ưu tiên) và theo giá trị ưu tiên lập trình (khác mức ưu tiên)
 • Hỗ trợ mặt nạ ngắt lập trình và bộ lọc ưu tiên ngắt
 • Hỗ trợ phát ngắt IRQ và FIQ
 • Hỗ trợ phát ngắt mềm
 • Thanh ghi trạng thái ngắt
 • Hỗ trợ chế độ ưu tiên trong các trường hợp truy xuất hạn chế

Tần số và tài nguyên

Logic Memory Fmax DSP
EP2C35F672C6 1796 (LEs) 0 147 MHz 0
EP3C40F780C6 1748 (LEs) 0 155 MHz 0
EP3SE50F780C2 1147 (ALUTs) 0 275 MHz 0

Mã nguồn và tài liệu

 • Mã nguồn RTL (Verilog HDL)
 • Mã nguồn môi trường kiểm tra (Verilog HDL)
 • Tài liệu kỹ thuật

Đính kèm