APB Interrupt Controller

with No Comments

Giới thiệu

PE-INT-APB là lõi IP điều khiển ngắt khả lập trình tương thích với bus AMBA APB. PE-INT-APB hỗ trợ 2 loại ngắt: ngắt nhanh và ngắt thường. Số lượng nguồn ngắt hỗ trợ lên đến 64 nguồn, chia sẻ sử dụng giữa ngắt nhanh và ngắt thường.

INT32APBdiagram

Đặc điểm chính

 • Hỗ trợ từ 1 tới 64 nguồn ngắt thường/ngắt nhanh
 • Hỗ trợ ngắt IRQ/FIQ
 • Quản lý các ngắt thường
 • Quản lý các ngắt nhanh (tùy chọn)
 • Hỗ trợ vector ngắt lập trình (tùy chọn)
 • Hỗ trợ ngắt mềm
 • Hỗ trợ bộ lọc ưu tiên ngắt (tùy chọn)
 • Cho phép lập trình độ ưu tiên cho các ngắt (tùy chọn)

Tần số và tài nguyên

Logic Memory Fmax DSP
EP2C35F672C6 1789 (LEs) 0 62 MHz 0
EP3C40F780C6 1734 (LEs) 0 71 MHz 0
EP3SE50F780C2 1322 (ALUTs) 0 151 MHz 0

Mã nguồn và tài liệu

 • Mã nguồn RTL (Verilog HDL)
 • Mã nguồn môi trường kiểm tra (Verilog HDL)
 • Tài liệu kỹ thuật

Đính kèm