Khai giảng khóa ​​Lập trình nhúng trên ARM ​và Thiết kế vi mạch số

with No Comments

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch ICDREC Phòng Đào Tạo *** Thông báo: chiêu sinh khóa ​​Lập trình nhúng trên ARM ​và lớp Thiết kế vi mạch số Thời gian: tuần thứ ba tháng 01 … Chi tiết