DCT/IDCT

with No Comments

Giới thiệu DCT-FI là lõi IP chuyển đổi cosin rời rạc thuận nghịch (2D DCT), được thiết kế tối ưu trong việc sử dụng tài nguyên và có tần số hoạt động cao. DCT-FI hoạt động với ma trận hệ … Chi tiết