KIT DE-SG8V1

with No Comments

Giới thiệu KIT SG8V1 được nghiên cứu, thiết kế và sản xuất bởi Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch – ICDREC. Đây là KIT được phát triển trên nền tảng sử dụng vi xử lý … Chi tiết

DE C51 Board

with No Comments

Giới thiệu DE-C51 là phiên bản thương mại về kít thí nghiệm MCS-51 của ICDREC. Phiên bản này được chúng tôi thiết kế dựa trên nhu cầu học tập và nghiên cứu của học sinh sinh viên của các trường … Chi tiết

PIC V1.0 Board

with No Comments

Giới thiệu KIT PIC V1.0 là phiên bản thương mại đầu tiên về kit thí nghiệm PIC của ICDREC. Phiên bản này được xây dựng dựa trên yêu cầu thực tế của quá trình nghiên cứu về Microchip PIC Microcontroller … Chi tiết

Altera DE2 Board

with No Comments

Overview The Altera® DE2 Development and Education board was designed by professors, for professors. It is an ideal vehicle for learning about digital logic, computer organization, and FPGAs. Featuring an Altera Cyclone® II 2C35 FPGA, the DE2 board is designed for university … Chi tiết

ARM7 – LH79525 Board

with No Comments

Giới thiệu Board ARM7 LH79525 được thực hiện nhằm giúp sinh viên tiếp cận với các hệ thống nhúng trên vi xử lý hiện nay. Board có giá thành thấp và có thể được dùng cho các ứng dụng phức … Chi tiết

Altera DE1 Board

with No Comments

Overview The purpose of the Altera DE1 Development and Education board is to provide the ideal vehicle for advanced design prototyping in the multimedia, storage, and networking. It uses the state-of-the-art technology in both hardware and CAD tools to expose … Chi tiết