8-bit RISC VN801

with No Comments

Giới thiệu VN8_01 là một chip vi xử lý 8-bit hoạt động tốc độ cao với tiêu hao năng lượng thấp. VN8_01 được thực hiện dựa trên kiến trúc Harvard cải tiến, trong đó bộ nhớ dữ liệu và bộ … Chi tiết

8-bit RISC SigmaK3

with No Comments

Giới thiệu SigmaK3 là chip với chi phí thấp, hiệu suất cao, CPU 8-bit có phạm vi ứng dụng rộng rãi. Nó đã được sử dụng cho các ứng dụng khác nhau với mức tiêu thụ năng lượng thấp. So … Chi tiết

Altera DE1 Board

with No Comments

Overview The purpose of the Altera DE1 Development and Education board is to provide the ideal vehicle for advanced design prototyping in the multimedia, storage, and networking. It uses the state-of-the-art technology in both hardware and CAD tools to expose … Chi tiết

1 2 3 4