8-bit RISC SigmaK3 Applications

with No Comments

Hệ thống trình bày ký tự bằng led ma trận Hệ thống trình bày bằng led ma trận sử dụng 2 vi xử lý Sigmak3 Đặc điểm chính Chip vi xử lý 8-bit RISC SigmaK3 Kích thước bảng led ma … Chi tiết