Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch (ICDREC) được thành lập ngày 05/08/2005 theo Quyết định số 605/ĐHQG-HCM/KHCN của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), trực thuộc Khu Công nghệ Phần mềm Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 05/03/2007, ICDREC được tái cơ cấu lại theo Quyết định số 215/QĐ-ĐHQG-TCCB của Giám đốc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.

Ngày 09/06/2010, ĐHQG-HCM ban hành Quyết định 603/QĐ-ĐHQG-TCCB về việc nâng cấp ICDREC trở thành Trung tâm trực thuộc ĐHQG-HCM.

Tầm nhìn:

Trở thành Trung tâm hàng đầu về thiết kế và đào tạo vi mạch tại Việt Nam.

Sứ mệnh:

  • Nghiên cứu phát triển công nghệ vi mạch và các ứng dụng công nghệ vi mạch.Hình thành nhóm nghiên cứu thiết kế vi mạch trên cả hai lĩnh vực digital và analog, cả về front-end và back-end, có những công trình nghiên cứu và bài báo xứng tầm với khu vực.
  • Đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp vi mạch. Là địa chỉ có uy tín, đáng tin cậy trong việc đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho ngành công nghệ vi mạch.
  • Triển khai sản xuất thử nghiệm và cung cấp các dịch vụ thuộc lĩnh vực thiết kế vi mạch và các lĩnh vực ứng dụng vi mạch.
  • Thực hiện sản xuất và bán các lõi IP, outsourcing, tư vấn, chuyển giao công nghệ với các công ty trong và ngoài nước.